Where: Kenya

22/08/2014 13:20

Map: Kikuyu - Nairobi