Where: Turkey

05/04/2014 16:46

Picture: Kahramanmaras